White Haired Gentleman, Guanajuato, Mexico

White Haired Gentleman, Guanajuato, Mexico